കെ.ജി.എസ്

അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വാതിലുകൾ തുറക്കാനുള്ള താക്കോലാണ് ഓർമ്മകൾ സാംസ്കാരികമായ ഓർമ്മതാക്കോലുകൾ കിലുങ്ങുന്ന കവിത പുസ്തകം