ആൽബേർ കമ്യൂ

മനുഷ്യാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കീർണമായ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ദാർശനിക കൃതി