പൗളി വത്സൻ
സിനിമ നാടക അഭിനയത്രീ പൗളി വത്സന്റെ ആത്മകഥ