സ്വാമി ബോധിതീർത്ഥ

പാശ്ചാത്യ ചിന്തകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊരു കിളിവാതിൽ