പോൾ ആത്തുങ്കൽ

മലയാള നോവലുകളിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ പ്രമേയം