വിവ കെ. യാസിന്‍ അഷ്റഫ്.
പ്രശസ്ത പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കുല്‍ദീപ് നയ്യാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ മഹാവിപ്ലവകാരി ഭഗത് സിംഗിന്‍റ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതകഥ