എഡിറ്റർ. ശരത് ബി.എസ്

ഭാഷാ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം, എന്നീ വിഷയ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 37 പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സമാഹാരം