ആർ.കെ.ബിജുരാജ്

ബുദ്ധമതത്തിൻെറ ആത്മീയാചാര്യനും തിബത്തിൻെറ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും സമാധാന നോബൽ സമ്മാന ജേതാവുമായ ദലൈ ലാമയുടെ അസാധാരണമായ ആത്മകഥ FREEDOM IN EXILE മലയാളത്തിൽ