ജീവിതാസക്തിയും സംഗീതവും ഇടകലരുന്ന പുകയിലയുടെ ഗന്ധമുള്ള ‘ജോൺലെനൻ കത്തുകൾ’ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം
പ്രണതയുടെ ജേർണലയ ‘പ്രിയ സുഹൃത്തിൽ’ അംഗമാകാം. ഒരു ഫോട്ടോയും മേൽവിലാസവും പ്രണതയുടെ വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരിക

Click Here Slide

New Releases

New Releases

Slide OUR BEST SELLER സ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യഭ്രഷ്ടിൽ ബുദ്ധമതത്തിൻെറ ആത്മീയാചാര്യനും തിബത്തിൻെറ രാഷ്ട്രീയ
നേതാവും സമാധാന നോബൽ സമ്മാന ജേതാവുമായ
ദലൈ ലാമയുടെ അസാധാരണമായ ആത്മകഥ
FREEDOM IN EXILE മലയാളത്തിൽ
Buy Now
Slide കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ


നാടൻ കളികൾ
120 നാടൻ കളികളുടെ സമാഹാരം.
ജയരാജ് ചിത്രങ്ങളും ഫോട്ടോകളും സഹിതം.
മലയാളം/ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ
Buy Now
Slide OUR BEST SELLER വാക്ക് കൊത്തിയ വിചാരങ്ങൾ ഭാഷാ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം, എന്നീ വിഷയ മേഖലകളിൽ
ഉൾപ്പെടുന്ന 37 പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സമാഹാരം
Buy Now
Slide OUR BEST SELLER അടയാളം ഹൃദയത്തിൽ ചോരകൊണ്ട് എഴുതിയ
തൊഴിലാളി സമര കഥയാണ് മട്ടാഞ്ചേരി. 
1953-ൽ നടന്ന മട്ടാഞ്ചേരി
വെടിവെപ്പിന്റെ അറിയാക്കഥകൾ.
Buy Now
Slide OUR BEST SELLER ചെങ്കിനാവിൻെറ ഇടിമുഴക്കം ഒരുകാലത്തിൻെറ വിമോചന വിപ്ലവസ്വപ്നങ്ങൾ പേറിയ
നക്സൽ സംഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരം
Buy Now

News

Featured Book

New Arrivals

Best Seller