സെബാസ്ററ്യൻ പോൾ

മലയാള സിനിമയുടെ സ്നാപകന്റെ ജീവചരിത്രം